ПОЧЕТОК
       ЗА AМСМ        МАПА НА САЈТОТ        КОНТАКТ


WWW.AMSMSTP.MK

EMAIL:
CONTACT@AMSMSTP.MK
светлосни и светлосно-сигнални уреди оски, тркала и пневматици оски, тркала и пневматици контролни и сигнални уреди мотор и погонски уреди уреди што овозможуваат нормална видливост уреди што овозможуваат нормална видливост возна постројка и каросеријата возна постројка и каросеријата уред за испуштање на согорени гасови влечен уред за спојување на влечно и приклучно возило

Домашен превозник може да врши превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај врз основа на лиценца.

Превозот во патниот сообраќај се врши со моторни и приклучни возила што ги исполнуваат условите утврдени со прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата и посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за одделните видови на превоз.

Проверка на исполнетоста на посебно – техничко експлоатационите услови на возилата со кои се вршат одделни видови на превоз во патниот сообраќај се врши во станиците за технички преглед на АМСМ, согласно со прописите за безбедност во сообраќајот.

За возилата што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови правното лице овластено за вршење на технички преглед издава потврда.