ПОЧЕТОК
       ЗА AМСМ        МАПА НА САЈТОТ        КОНТАКТ


WWW.AMSMSTP.MK

EMAIL:
CONTACT@AMSMSTP.MK
светлосни и светлосно-сигнални уреди оски, тркала и пневматици оски, тркала и пневматици контролни и сигнални уреди мотор и погонски уреди уреди што овозможуваат нормална видливост уреди што овозможуваат нормална видливост возна постројка и каросеријата возна постројка и каросеријата уред за испуштање на согорени гасови влечен уред за спојување на влечно и приклучно возило

TEХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
Технички преглед на возилото претставува задолжителна
проверка на техничката исправност на возилото.


СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
Во Скопје и на територијата на Република Македонија...РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА
Моторните возила, возилата на моторен погон и приклучните
возила мораат да бидат регистрирани.

МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на
Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата.


ПОСЕБНО ТЕХНИЧКО - ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ
Домашен превозник може да врши превоз на патници и стока во внатрешниот
и меѓународниот патен сообраќај врз основа на лиценца.


ОСТАНАТИ УСЛУГИ
Зелен картон / Пријава -Одјава на возило / А-Тест